Här presenteras ett urval av våra uppdrag. Kategorierna speglar våra erfarenheter gjorda efter vägen men också de utmaningar vi vill fokusera på framåt.

Vi utgår från staden som ett komplex urbant landskap där vi arbetar med att skapa intressanta stadsrum och samband. Vi arbetar en process- och designinriktad strategi med fokus på människans sociala plats i staden

I planeringsskalan blir de stora strukturella sambanden viktiga. Samhällets olika behov såsom ekonomi, kultur, ekologi, teknik och sociala aspekter skall vägas samman och hitta sina former i det fysiska landskapet och i staden. Här blir det angeläget att synliggöra kvalitativa värden som annars kan bli förbisedda.

Viktiga samhällsfunktioner behöver ibland möta landskapets skala och dess strukturella komplexitet. Vi behöver förstå de naturliga förutsättningarna och se hur de olika aktörerna i landskapet påverkas av förändringarna. Det gäller att vara både lyhörd och att våga arbeta med stora tydliga grepp.

En av våra viktigaste uppgifter är att skapa mötesplatser för människor. Hur vi utformar våra mötesplatser skapar förutsättningar för hur vi lever tillsammans. Idén om det offentliga rummet behöver upptäckas på nytt för att omsorgsfullt kunna gestalta värdiga rum för vardagsliv och fest.

Det är i boendemiljöer som vi tillbringar stora delar av våra liv. Det är viktigt att se boendet som en helhet. Att kunna involvera sociala aspekter och ekosystemtjänster blir allt viktigare framgångsfaktorer för ett attraktivt boende.

Landskapslaget har ett stort intresse för hur människor kan skapa idéer tillsammans. Av flera anledningar kommer det bli vanligare och viktigare att involvera fler aktörer i planeringsprocessen. Vi kan agera processtöd i komplexa projekt, leda workshops med olika aktörer och sätta upp situationer för medborgardialoger.

I en utveckling där allt fler bor i städer får naturen en ny roll. Att värna om biologisk mångfald och ekologisk infrastruktur har stora egenvärden. Att göra naturen mer tillgänglig skapar förutsättningar för stora upplevelser, bättre hälsa och en ökad förståelse för hur naturen fungerar.

Landskapslaget ser forsknings- och utvecklingsprojekt som en viktig del av företagets verksamhet. Här finns information om projekt och publikationer samt länkar till nedladdning.

Uppdrag