Här presenteras ett urval av våra uppdrag. Kategorierna speglar våra erfarenheter gjorda efter vägen men också de utmaningar vi vill fokusera på framåt.

Vi utgår från staden som ett komplex urbant landskap där vi arbetar med att skapa intressanta stadsrum och samband. Vi arbetar en process- och designinriktad strategi med fokus på människans sociala plats i staden

I planeringsskalan blir de stora strukturella sambanden viktiga. Samhällets olika behov såsom ekonomi, kultur, ekologi, teknik och sociala aspekter skall vägas samman och hitta sina former i det fysiska landskapet och i staden. Här blir det angeläget att synliggöra kvalitativa värden som annars kan bli förbisedda.

Viktiga samhällsfunktioner behöver ibland möta landskapets skala och dess strukturella komplexitet. Vi behöver förstå de naturliga förutsättningarna och se hur de olika aktörerna i landskapet påverkas av förändringarna. Det gäller att vara både lyhörd och att våga arbeta med stora tydliga grepp.

En av våra viktigaste uppgifter är att skapa mötesplatser för människor. Hur vi utformar våra mötesplatser skapar förutsättningar för hur vi lever tillsammans. Idén om det offentliga rummet behöver upptäckas på nytt för att omsorgsfullt kunna gestalta värdiga rum för vardagsliv och fest.

Det är i boendemiljöer som vi tillbringar stora delar av våra liv. Det är viktigt att se boendet som en helhet. Att kunna involvera sociala aspekter och ekosystemtjänster blir allt viktigare framgångsfaktorer för ett attraktivt boende.

Landskapslaget har ett stort intresse för hur människor kan skapa idéer tillsammans. Av flera anledningar kommer det bli vanligare och viktigare att involvera fler aktörer i planeringsprocessen. Vi kan agera processtöd i komplexa projekt, leda workshops med olika aktörer och sätta upp situationer för medborgardialoger.

I en utveckling där allt fler bor i städer får naturen en ny roll. Att värna om biologisk mångfald och ekologisk infrastruktur har stora egenvärden. Att göra naturen mer tillgänglig skapar förutsättningar för stora upplevelser, bättre hälsa och en ökad förståelse för hur naturen fungerar.

Landskapslaget ser forsknings- och utvecklingsprojekt som en viktig del av företagets verksamhet. Här finns information om projekt och publikationer samt länkar till nedladdning.

Uppdrag

Norr Mälarstrand – Stuvaren 1

Landskapslaget Hackathon 2019 – The future of urban living

Stadsutvecklingsplan för Flemingsberg

Design- och processtöd

Rinkeby norra stadspark och norra Rinkebygången

Stumholmen

Hovsjö

Medborgardialog

Solanderområdet

Vision för del av Piteå

Sickla Strand lekplats

Lekplatsupprustning av populär lekplats

Trollesundsparken

Lekplats och närpark

Ebba Braheskolan

Bulleråtgärder, Roslagsbanan och Saltsjöbanan

Kalejdoskopparken

Demokratiska och ekologiska processer i ständig förändring

Tullhusplatsen

The sunken garden

Symbio City

Placemaking processer, Eco-park och pocket park design i Kenya

Söderhamnsporten

Planprogram för framtidens resande

Kattvikskajen

Ny stadsdel i Hudiksvall

Mälaräng

Ny stadsdel i Bredäng

Ny gång- och cykelbro i Klockelund

Stora Sköndal

Ny stadsdel i södra Stockholm

Kvalitetsprogram för Årstafältets stadsliv

Klockelund, Farsta Stockholm

Detaljplan, strukturplan och gång- och cykelbro

Flemingsbergsparken

Jakob Mommas park

Fickpark med stadsodling

Kv Kabelverket, Älvsjö

Stadshagen

Tilltalande tillgänglighet

Träd i Stockholm

Gårdsutveckling i miljonprogramsområden

Mast på rätt plats

Trädgårdsbygge

Friluftsanordningar

Annedal

Ny stadsdel med flera parker

Stadsanalys

Främlingsvägen

Förtätning i kulturskyddat smalhusområde

Schlytersparken

Upprustning av kvarterspark i Aspudden

Solberga bollplan

Barnkonsekvensanalys

Sågverkstorget och Järnvägstorget

Knivstas nya torg

Vindeln

Utvecklingsplan och naturrum

Kinnekullebanan

Vägledning för landskapets utveckling

Gäddeholm-Björnön

Besöksanordningar för friluftsliv

Årike Fyris

Rekreationsområde i Uppsala

Byälvsvägen

Förnyad förbindelse mellan offentligt stråk och bostadsgård

Kulturmiljöanalys Alvik

Kulturmiljöanalys inför stadsomvandling